REGULAMIN STRONY

ARTYKUŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Strona www.chopinperfumes.com prowadzona jest przez Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskich 184b, 02-486 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034099, o kapitale zakładowym w wysokości 38.000.000,00 zł, NIP 726 23 92 016, REGON 472905994.
  2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie.
  3. Usługobiorcą korzystającym z usług świadczonych drogą elektroniczną jest Użytkownik w rozumieniu art. 2 Regulaminu.

ARTYKUŁ 2 DEFINICJE

Miraculum – oznacza Miraculum Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, (02-486), przy Alejach Jerozolimskich 184b, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034099, NIP 7262392016, REGON 472905994;

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych – oznacza dokument określający cele i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika, dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego Chopin;

Produkt – każdy produkt marki Chopin widoczny w Serwisie;

Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu;

Serwis – oznacza stronę internetową pod adresem www.chopinperfumes.com;

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie.

ARTYKUŁ 3 KONTAKT Z MIRACULUM

Poza standardową komunikacją pocztową, Klient może kontaktować się z Miraculum pod numerem telefonu +48 22 205-06-00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: chopin@miraculum.pl.

ARTYKUŁ 4 PRAWA AUTORSKIE I INNE PRAWA

Miraculum przysługują wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie do układu graficznego Serwisu lub jego elementów, prawa do znaków towarowych umieszczonych na Produktach oraz prawo do korzystania z domeny internetowej Serwisu.

ARTYKUŁ 5 TREŚĆ DOSTARCZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

  1. Miraculum jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Użytkownika w związku z wykonywaniem umowy, które są bezprawne lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są bezprawne.

ARTYKUŁ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 z dnia 30 marca 2017 r.).
  2. Wybór prawa, o którym mowa w art. 17 ust. 1 powyżej, nie pozbawia Konsumenta zagranicznego mającego miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej ochrony przysługującej takiemu Konsumentowi na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w umowie, z mocy prawa, które zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) miałoby zastosowanie, gdyby nie dokonano wyboru prawa.
  3. Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 23 maja 2023 r.